REGULAMIN ŚWIADCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG „PROPERTY DESK”

 

I. DEFINICJE

Poniżej podane definicje mają zastosowanie do treści Regulaminu Świadczenia Usług „Property Desk”

Dane osobowe - dane osobowe zgodne z terminem używanym w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

Data Zawarcia Umowy – data zaakceptowania przez Usługobiorcę warunków Regulaminu poprzez wybranie stosownej opcji w procesie rejestracji na Portalu.

Portal – dedykowana strona internetowa o adresie PROPERTYDESK.PL lub PROPERTYDESK.EU, na której umieszczone są wszelkie informacje związane ze świadczeniem, zakresem i sposobem realizacji Usług - w tym informacje umieszczane przez Usługobiorców. 

Regulamin - Regulamin Świadczenia Usług „Property Desk” określający zakres świadczonych usług oraz obowiązki i uprawnienia podmiotów, które świadczą albo korzystają z usług „Property Desk”. 

System „Property Desk” - kompleksowa usługa realizowana za pomocą dostępnych narzędzi  informatycznych on-line, której celem jest udostępnienie zainteresowanym podmiotom możliwości  wykorzystania funkcji systemu o charakterze biznesowym. 

Usługi – zakres działań podejmowanych przez Usługodawcę w ramach Regulaminu za wynagrodzeniem albo działań o charakterze marketingowym.

Usługodawca – JCommerce Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Tadeusza Kościuszki 227, 40-600 Katowice. Nr KRS 0000312679, kapitał zakładowy 1 200 000 PLN, NIP: 945-202-76-57.

Usługobiorca – podmioty na rzecz których świadczone są usługi „Property Desk” (Usługobiorca Zorganizowany) w tym również osoby fizyczne (Usługobiorca Indywidualny), zarówno te które łączą z tymi podmiotami stosunki gospodarcze, jak i występujące samodzielnie. 

II. ZAKRES USŁUG

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych Usług polegających na:

a) udostępnienie Użytkownikom po zalogowaniu systemu Property Desk w wersji zależnej od wybranego pakietu w celu gromadzenia, przetwarzania danych i generowania raportów

b) Umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom kontaktu Usługodawcą za pomocą narzędzi informatycznych umożliwiających łączność on-line.

c) Umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom przesyłania stworzonych przez nich  treści innym Usługobiorcom lub umieszczania treści na Portalu.  

d) Umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom otrzymywania dynamicznych raportów w zakresie określonym w opisie Systemu dostępnym na stronie internetowej: https://www.propertydesk.pl/funkcje-systemu

e) Umożliwieniu Usługobiorcom kreowania własnych raportów.

f) Umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom nawiązania biznesowych relacji z innymi uczestnikami Usługobiorcami.

2. Podstawą świadczenia Usług przez Usługodawcę jest rejestracja Usługobiorcy na Portalu.  Szczegółowe  zasady rejestracji oraz opcje Usług dostępnych Usługobiorcy wraz z ich cennikami oraz informacjami dotyczącymi warunków płatności wynagrodzenia zostały w opisie Systemu „Property Desk” dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy http://Propertydesk.pl.

III. STOSOWANIE REGULAMINU

1. Zaakceptowanie przez Usługobiorcę Regulaminu podczas rejestracji na Portalu stanowi oświadczenie woli Usługobiorcy co do zamiaru korzystania z Usług na zasadach opisanych w Regulaminie i akceptację warunków Regulaminu.

2. W przypadku świadczenia Usług na rzecz podmiotów gospodarczych – umowa o świadczenie Usług przez Usługodawcę obowiązuje w dacie określonej na egzemplarzu umowy. W takiej sytuacji Regulamin stosuje się uzupełniająco w zakresie, w jakim nie pozostaje w sprzeczności z treścią umowy.

IV. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zapewnia, iż będzie świadczył Usługi z największą zawodową starannością, a w szczególności:

a) Podejmie niezbędne środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych Usługobiorców i realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

b) W przypadku otrzymania od Usługobiorców informacji o możliwości naruszenia lub naruszeniu danych osobowych Usługobiorców, ich praw podmiotowych lub innego naruszenia prawa podejmie wszelkie możliwe dla niego działania mające na celu wyłączenie lub ograniczenie możliwości naruszeń lub uniemożliwienie dalszych naruszeń łącznie z prawem usunięcia informacji umieszczonych w zasobach przez Usługobiorcę, który naruszył obowiązki wynikające z Regulaminu. 

c) Dostarczy Usługobiorcy możliwość korzystania z narzędzi informatycznych niezbędnych do korzystania z Usług – możliwość korzystania z dedykowanej wyszukiwarki oraz filtru do własnych zgłoszeń Usługobiorcy.

d) Zapewni dostęp do systematycznie uaktualnianej bazy danych dotyczącej wybranych Zdarzeń.

e) Zapewni dostęp do zawartości Portalu 24 godziny na dobę o ile nie dojdzie do awarii.

2. Usługodawca nie jest zobowiązany do monitorowania treści informacji zamieszczanych w zasobach przez Usługobiorców.

3. Usługodawca uprawniony jest do  usunięcia z zasobów informacji o Usługodawcy lub stworzonych przez niego informacji w przypadku uzyskania wiadomości o możliwości wystąpienia zdarzeń sprzecznych z prawem lub zaistnieniu naruszeń prawa. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności przekazanych przez Usługobiorców danych, Usługodawca uprawniony jest do zażądania od Usługobiorców kopii dokumentów potwierdzających ich tożsamość pod rygorem odmowy świadczenia Usług. Kopie takich dokumentów powinny być przekazane na żądanie Usługodawcy nie później niż w terminie 48 godzin od momentu wysłania żądania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.

V. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

1. W ramach udzielonego wynagrodzenia za świadczone Usługi i w zależności od wybranej opcji , Usługobiorcy upoważnieni są do:

a) Korzystania z pełnej bazy Usługodawcy zawierającej  informacje  wymienione w pkt. 4.1. Regulaminu.

b) Dostępu do systematycznie aktualizowanej wersji  informacji  wymienionych w pkt. 4.1. Regulaminu.

c) Żądania usunięcia z posiadanych przez Usługodawcę zasobów informatycznych, wskazanych informacji dotyczących Usługobiorców.

2. W przypadku gdy Usługobiorca jest osobą fizyczną i korzysta z Usług bezpośrednio (tj. bez pośrednictwa podmiotu, z którym współpracuje w dowolnej formie) przysługuje mu wynikające z ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – prawo do odstąpienia od Umowy na świadczenie Usług w terminie 10 dni od Daty Zawarcia Umowy. 

3. Korzystając z Usług Usługobiorcy zobowiązani są do:

a) Korzystania z Systemu zgodnie z zachowaniem zasad współżycia społecznego – w tym do poszanowania prawa do prywatności innych Usługobiorców.

b) Korzystania z Systemu w sposób uniemożliwiający naruszenie praw podmiotowych Usługobiorców oraz Usługodawcy, w szczególności dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych oraz autorskich praw osobistych i majątkowych. 

c) Zaniechania wszelkich działań podejmowanych podczas korzystania z Systemu sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji. 

d) Podejmowania wskazanych przez Usługodawcę czynności, o ile okażą się one konieczne do nieprzerwanego korzystania z Portalu.  

e) Zachowania w tajemnicy informacji o danych (m.in. o haśle) wykorzystywanych do  rejestracji na Portalu i umożliwiających korzystanie z Usług. 

f) Poszanowania autorskich praw majątkowych i osobistych do utworów, które zostały umieszczone na Portalu .

4. Usługobiorcy przyjmują do wiadomości, iż Portal nie może być wykorzystywany:

a) Jako płaszczyzna do wymiany plików oraz do wymiany informacji o lokalizacji tych plików, w tym plików dźwiękowych zakodowanych w formacie MP3 lub innym, jak również innych dzieł multimedialnych jeżeli działania takie naruszają autorskie prawa osobiste lub majątkowe. 

b) Do działań sprzecznych z prawem - w szczególności podejmowanych w celu atakowania lub włamywania się do innych systemów informatycznych – w szczególności skanowania portów, sniffingu, spoofingu.

VI. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż świadczenie Usług związane jest z przetwarzaniem przez Usługodawcę Danych Osobowych osób fizycznych. Dlatego też każdorazowa rejestracja osoby fizycznej w zasobach informatycznych wymaga odrębnej pisemnej zgody tej osoby na przetwarzanie jej danych osobowych w rozumieniu tego terminu używanego w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

2. Wyrażenie przez osobę fizyczną zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych dla celów związanych ze świadczeniem usług następuje w procesie rejestracji on-line.

3. Osoba fizyczna, której Dane Osobowe ulegają przetworzeniu w związku ze świadczeniem Usług została poinformowana, iż z uwagi na specyfikę Usług dane te mogą być przekazane podmiotom korzystającym z systemu Property Desk bądź innym podmiotom, których działania są związane z tymi Usługami oraz udostępnione innym osobom korzystającym z Usług - wyłącznie dla celów objętych niniejszym Regulaminem.  

4. Usługobiorca będący osobą fizyczną przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż jego dane osobowe wprowadzone do Portalu mogą zostać rozpowszechnione w sieci Internetowej i brak jest możliwości skutecznego usunięcia tych danych z sieci. 

5. Usługobiorca będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna na rzecz której jest realizowana Usługa są uprawnione do ochrony dotyczących ich Danych Osobowych i kontroli przetwarzania tych danych zgodnie z przepisami stawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. W ramach tego uprawnienia Usługobiorca będący osobą fizyczną:

a) Może realizować prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz do ich poprawiania.

b) Może zgłosić pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jej Danych Osobowych ze względu na szczególną sytuację w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

c) Może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Usługodawca zamierzałby przetwarzać Dane osobowe tej osoby w celach marketingowych lub wobec przekazania  tych danych innemu administratorowi.

d) Może wnieść do Usługodawcy żądanie ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

e) Może żądać otrzymania od Usługodawcy informacji o innych podmiotach, którym w ramach świadczonych Usług Dane Osobowe są udostępniane.  

6. Usługodawca potwierdza, iż w przypadku skorzystania z wymienionych wyżej uprawnień lub innych uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych niezwłocznie podejmie wszystkie nakazane prawem obowiązki obciążające Administratora danych osobowych. 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie odpowiada za działania ani zaniechania innych podmiotów – w tym podmiotów Usługobiorców oraz innych podmiotów, których działania związane są z wykorzystaniem systemu Property Desk.  W szczególności Usługodawca nie odpowiada za umowy pomiędzy Usługobiorcami oraz poziom ich realizacji, zmianę ich warunków ,terminów, kosztów i miejsc realizacji.

2. Usługodawca  nie odpowiada za działania operatorów sieci informatycznej.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji uzyskiwanych przez Usługobiorców ani  informacji przesyłanych przez Usługobiorców. 

4. Usługodawca nie jest zobowiązany za zwrot jakiejkolwiek wpłaconej kwoty wynagrodzenia z tytułu świadczonych Usług, jeżeli Usługodawca zaprzestałby świadczenia Usług w związku z naruszeniem prawa przez Usługobiorców.  

5. W granicach dozwolonych prawem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku ze świadczeniem Usług z uwzględnieniem zasad ochrony konsumentów. 

6. Usługodawca nie zapewnia stałego połączenia z Portalem, w szczególności w sytuacjach gdy:

a) Polaczenie z Internetem zostało przerwane z powodów niezależnych od usługodawcy, w szczególności wynikających z regulaminów obowiązujących dostawców usług internetowych. 

b) Wystąpiło zagrożenia danych zawartych na Platformie.

c) Otrzymano urzędowe zawiadomienie o możliwości lub popełnieniu czynów sprzecznych z prawem.

d) Doszło do awarii uniemożliwiającej należyte świadczenie Usług.

7. Usługodawca potwierdza, iż w sytuacjach opisanych w pkt. 5 podejmie niezbędne czynności w celu pełnej realizacji Usług.

VIII. REKLAMACJE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Wszelkie ewentualne reklamacje co do jakości świadczonych Usług i ich zgodności z Regulaminem,  Usługobiorcy  mogą  zgłaszać na piśmie na adres Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@propertydesk.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis oraz propozycję co do sposobu realizacji reklamacji.

3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

5. Wszelkie spory dotyczące świadczenia Usług rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny po wcześniejszym skorzystaniu przez Usługodawcę i Usługobiorcę z mediacji na zasadach opisanych w art. 1831 i następnych kodeksu postępowania cywilnego.